นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก       วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.