คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548

1.  คำรับรองระหว่าง ชื่อ นายไกรสร พรสุธี ตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับคำรับรองและชื่อ นายสือ 
     ล้ออุทัย
 เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ผู้ทำคำรับรอง
2.  คำรับรองนี้เป็นคำรับรองผ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน
     2548

3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
     น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน 
เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4.  ข้าพเจ้า  นายไกรสร  พรสุธี ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสือ ล้ออุทัย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของ
     สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน 
     และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสาร 
ประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผล
     การปฏิบัติราชการของ นายสือ    ล้ออุทัย  เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ใ
ห้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำนี้
5.  ข้าพเจ้า  นายสือ ล้ออุทัย เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายไกรสร  พรสุธี 
     จะมุ่งมั่นปฏิบัติร
าชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
     ตามที่ให้คำรับรองไว้

6.  ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลาย มือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ไกรสร    พรสุธี                                                                             
(นายไกรสร    พรสุธี)                                                                     
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                           
วันที่  16  มีนาคม  2548                                                           

สือ  ล้ออุทัย
(นายสือ  ล้ออุทัย)
เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
วันที่  15  มีนาคม  2548

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.