ข่าวมาใหม่

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก แจ้งเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

    สำนักงานสถิติจังหวัดตาก แจ้งเลื่อนการจัดทำโครงการส

  • ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563 เพื่อน้อมนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจผ

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.