แนะนำสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

 
1. หน้าแรก
2. แนะนำสำนักงาน
    บุคลากร
    ที่ตั้งสำนักงาน
3. เอกสารและรายงาน
   เชิงสถิติ
4. สถานที่ท่องเที่ยว
5. ติดต่อเรา
 
 
 

Link หน่วยงานอื่น

: tak@nso.go.th หรือโทร. 0-5551-1298 ในวันและเวลาราชการ
Best view on Internet Explorer 5.0+ and Set screen at 800*600 pixel

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

1. กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
2. บริหารจัดการการจัดทำสำมะโน
3. บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล
4. ส่งเสริมวิชาการมาตรฐานและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
5. ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเผยแพร่และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


การแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติจังหวัดตาก

ฝ่ายวิชาการและวางแผน
งานธุรการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ส่งเสริมวิชาการมาตรฐานและควบคุม คุณภาพข้อมูลสถิติ
จัดทำสมุดสถิติจังหวัด
ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด
พัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัด
ให้บริการข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
จัดทำรายงานสถิติ และข้อสนเทศในระดับจังหวัด
ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการสถิติและคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานธุรการ สารบรรณ งานเอกสาร งานพิมพ์ งานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี เบิกจ่ายเงินต่างๆ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ เกี่ยวกับการเงิน รวมทั้ง งานเกี่ยวกับงบประมาณ และทำบัญชี
งานประชาสัมพันธ์ ทำการประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำมะโน และสำรวจ และบทบาทของ สำนักงานสถิติจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กำหนดนโยบายและประสานการ จัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
งานจัดเก็บข้อมูล โดยการเก็บรวบรวม ข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ
เตรียมข้อมูล เพื่อการประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

 

   

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531
พัฒนาและปรับปรุงโดยฝ่ายวิชาการและวางแผน
[ที่ตั้งสำนักงาน]