ผลสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดตาก พ.ศ.2549

  1.  ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยภาพรวม  พบว่า สมาชิกกองทุนฯ ส่วนใหญ่เคยกู้เงินกองทุนฯ  ร้อยละ 87.0 และเคยกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 2-3 ครั้ง ร้อยละ 68.0  ทั้งนี้ เพื่อนำเงินกองทุนฯ  ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การผลิต  ค้าขาย หรือบริการ ร้อยละ 91.1  และสามารถนำเงินมาชำระหนี้คืนกองทุนฯ ได้ทั้งหมด ร้อยละ 100.0  ซึ่งแหล่งเงินที่นำมาใช้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ นั้นได้มาจากการ... อ่านเพิ่มเติม...

สถจ. ตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info ในวันอังคารที่  22 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งประกอบด้วย 1. นายเนรมิต ธนศักดิ์           หัวหน้ากล่มสถิติแรงงาน 2. นายอานนท์ จันทวิช 3. นายธเนส โกมลวิภาค 4. นายวิชาญ ชูรัตน์ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณที่คณะผู้ตรวจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ผลสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน จังหวัด

  • สถจ. ตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info

  • ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขอ

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.