สถจ. ตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info ในวันอังคารที่  22 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งประกอบด้วย 1. นายเนรมิต ธนศักดิ์           หัวหน้ากล่มสถิติแรงงาน 2. นายอานนท์ จันทวิช 3. นายธเนส โกมลวิภาค 4. นายวิชาญ ชูรัตน์ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณที่คณะผู้ตรวจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนกันยายน 2557

                                     ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดตาก      ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดตาก  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2557  จำนวน  4  โครงการ  ดังนี้  &n... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สถจ. ตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info

  • ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขอ

  • โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนกันยายน 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2 (หลังเดิม)
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531 email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.